All Title Author
Keywords Abstract

Urbani Izziv  1998 

Obvladovanje mesta: formalni in neformalni vzvodi (re)urbanizacije

Keywords: akcijsko planiranje , Anglija , Birmingham , Broadgate , oblikovalska strategija , Rog , urbanisti no oblikovanje , Slovenija , sodelovanje javnosti

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

V prispevku so na kratko prikazane zna ilnosti sedanjih sistemov prostorskega planiranja v Evropi in Sloveniji ter teko e spremembe povezane z novimi pristopi v urbanisti nem planiranju s poudarki na specifi nih vidikih, kot so: potreba po novi urbanisti ni oblikovalski strategiji in neformalni planski dokumentacijski podpori, planski doprinos in akcijsko planiranje. Predstavljeni so trije primeri oblikovalske prakse: implementacija statutarnega plana (pobuda Highbury, Birmingham), dogovorjena urbana oblika (Broadgate Centre, London) in nadzor razvoja (prenova Roga v Ljubljani). Posebna pozornost je dana sodelovanju javnosti pri oblikovalskih vpra anjih

Full-Text

comments powered by Disqus