All Title Author
Keywords Abstract

Urbani Izziv  1994 

Mesta in mala mesta

Keywords: mesta , mala mesta , civitas

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Avtor izhaja iz predpostavke, da malih mest ni mo no opredeliti kot posebno kategorijo naselij, ker je edino skupno merilo za lo evanje med urbanimi, tevilo prebivalcev. V pojasnilu navaja zna ilnost, ki so neko opredeljevale mesta, kot so obzidje, trg in statut.

Full-Text

comments powered by Disqus