All Title Author
Keywords Abstract

Urbani Izziv  1999 

Urbanisti na zasnova mesta Maribor

Keywords: Maribor , mestni na rt , urbanisti na zasnova

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Projekt urbanisti ne zasnove mesta Maribor traja e od leta 1995. Obse no analiti no delo je bilo usmerjeno v prepoznavanje in opredelitev klju nih problemov v mestu s smernicami za re evanje. Strokovne podlage so bile izdelane in predstavljene kot konceptualne ideje, jasne strokovni in lai ni javnosti. Sam koncept urbanisti ne zasnove mesta oziroma mestnega na rta pa temelji na delitvi ter zdru evanju tirih delov mesta, ki sestavljajo Maribor. V zaklju ku so predstavljena razmi ljanja o izbolj anju sistema planiranja.

Full-Text

comments powered by Disqus