All Title Author
Keywords Abstract

Urbani Izziv  2012 

ivljenje v spreminjajo i se kitajski urbani pokrajini: tudija mesta Dalian

Keywords: stanovanja , storitve , kakovost ivljenja , Dalian , Kitajska

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Dalian je drugo najpomembnej e mesto na jugu province Liaoning na severovzhodu Kitajske. Neko je tam stalo naselje Qingniwa, ki so ga med letoma 1858 in 1950 drug za drugim zasedli Britanci, Japonci in Rusi. Vsak osvajalec je v mestu uvedel svoj arhitekturni slog. Rusi so mesto med drugo svetovno vojno odvzeli Japoncem, leta 1950 pa so ga kon no vrnili Kitajski. Po letu 1950 je bila ve ina stavb in obmo ij iz asa ruskega imperija poru ena zaradi prenove, ki je potekala v mestu. Najve je spremembe so se zgodile po letu 1984, ko so mesto razglasili za posebno gospodarsko obmo je, zlasti pa v 90. letih 20. stoletja, ko je postal upan Bo Xilai, ki je v mestu uredil parke, avtoceste in kro i a. Tradicionalno grajeno okolje je skoraj izginilo; danes je to sodobno mesto, v katerem se gradijo obse na stanovanjska naselja. V njem prevladujejo stanovanjske stolpnice, v katerih ivi 5,72 milijona prebivalcev. Leta 2011 je bila med 400 prebivalci opravljena anketa, v kateri so morali ti izraziti svoje mnenje o ivljenju v Dalianu in na njegovem ureditvenem obmo ju ter oceniti svoje ivljenjske pogoje in stopnjo zadovoljstva s stanovanji. Rezultati ankete so jasno razkrili negotovost ve ine anketirancev glede spremenljivk, povezanih s kakovostjo stanovanj ter z naravo, s kakovostjo in z dostopnostjo razpolo ljivih storitev. Kljub temu je najve anketirancev navedlo, da imajo javni promet, odprte prostore, parke in rekreativne povr ine na voljo blizu doma.

Full-Text

comments powered by Disqus