All Title Author
Keywords Abstract

Urbani Izziv  2012 

Socialna zdr nost pri urbani prenovi: ocena elja skupnosti

Keywords: socialna zdr nost , obnova stavb , sanacija , urbana prenova , elje skupnosti

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Pomanjkanje prave kulture skrbi za stavbe je v ve ini razvitih mest pripeljalo do resnih te av zaradi propadanja mestnih predelov, in to ogro a zdravje in varnost mestnih skupnosti. Sanacija je pristop, s katerim navadno ustavimo propadanje in obnovimo propadajo a obmo ja. Pogosto pa ima tudi negativne posledice; zmoti lahko delovanje obstoje ih socialnih mre in pretirano pove a koli ino odpadkov, ki nastanejo pri gradnji in ru enju zgradb. Po drugi strani je obnova stavb socialno in okolju prijaznej a izbira v primerjavi s prenovo, vendar je njen uspeh kar najbolj odvisen od sodelovanja stanovalcev. e elimo dose i trajnostno strategijo urbane prenove, moramo najti ravnote je med interesi razli nih déle nikov za enega od obeh glavnih pristopov k prenovi. eprav je pomembno, da pri sprejemanju odlo itev upo tevamo ekonomska in fizi na vpra anja, se v tej raziskavi s strukturirano anketo preu ujejo elje in preference lokalnih prebivalcev glede teh dveh mo nosti. Ugotovitve prispevajo k razvoju uravnote ene in socialno trajnostne strategije urbane prenove.

Full-Text

comments powered by Disqus