All Title Author
Keywords Abstract

Urbani Izziv  2011 

Cerdà in Barcelona: potreba po novem mestu in zagotavljanju storitev

Keywords: urbanisti no na rtovanje , lokacijska teorija , optimizacija , blaginja , GIS , sistem za podporo prostorskemu odlo anju

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

V lanku se obravnava na rt urbane iritve Barcelone, ki ga je leta 1860 izdelal Ildefons Cerdà, ali natan neje, kako in zakaj je bilo mesto zasnovano na tako edinstvni na in, pri emer je imelo pomembno vlogo zagotavljanje storitev prebivalstvu. Cerdàjev predlog iritve je temeljil na poglobljeni dru beno-statisti ni tudiji bivalnih pogojev v stari Barceloni. Visoka umrljivost pripadnikov delavskega razreda ter slabi zdravstveni in izobra evalni pogoji so Cerdàja napeljali k oblikovanju nove vrste urbanisti nega na rtovanja, ki jo je opredelil kot urbanizem . V predlogu za novo mesto je predvidel posebna obmo ja za storitve, kot so tr nice, ole in bolni nice. V prvem delu lanka so opisane urbanisti ne in politi ne okoli ine v Barceloni, predstavljeni pa so tudi statisti ni podatki, na katerih je Cerdà oblikoval svoj prispevek. V drugem delu lanka je s pomo jo lokacijske teorije in geografskega informacijskega sistema (GIS) analiziran vzorec lokacij in prebivalcev, ki uporabljajo tr nice in bolni nice. Na podlagi topografskih na rtov iz let 1926 in 1975 je opravljena tudija razvoja iritve vse do kon ne stopnje. Dejanski razvoj mesta je bil druga en od Cerdàjevega predloga, in sicer deloma zaradi nepri akovane rasti gostote prebivalstva in grajenega okolja ter ve je zasedenosti stavb, vseeno pa je bil osnova za razporeditev ulic in avenij.

Full-Text

comments powered by Disqus