All Title Author
Keywords Abstract

Urbani Izziv  2005 

Razvoj pode elske skupnosti – marje

Keywords: lokalna pobuda , marje pri Kopru , urbanisti ne in planerske delavnice

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Projekt se je razvil iz lokalne pobude za revitalizacijo dela koprskega pode elskega zaledja v slovenski Istri. Krajevna elja se je preoblikovala v strokovne podlage za nastajajo e formalne prostorske planske dokumente Mestne ob ine Koper. Hkrati je bilo presku anih ve metod sodelovanja z javnostjo oziroma lokalnimi prebivalci.

Full-Text

comments powered by Disqus