All Title Author
Keywords Abstract

Urbani Izziv  2001 

Razpoznavna struktura mesta: primer Ljubljane

Keywords: identiteta , Ljubljana , prostorski plan mesta , razpoznavna struktura , urbanisti na dedi ina , urbani prostor , zna ilna obmo ja

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Zaradi teko ih sprememb v dru bi se spreminjajo tudi pogledi na razvoj mest. Razpoznavna struktura mesta se v vseh konceptih prostorskega razvoja razume kot vrednota. Ob izdelavi koncepta prostorskega razvoja Ljubljane je bil tako dan pomemben poudarek oblikovanju identitete mesta. V prispevku so predstavljena razmi ljanja o izgrajevanju identitete mestnega prostora, urbanih okolij in urbanisti ni dedi ini. Na tej osnovi je bila oblikovana metoda razpoznave mestnega prostora ter predlagana vklju itev razpoznavne strukture v prostorski plan mesta Ljubljane. Prispevek kon ujejo merila za njeno trajnostno oblikovanje.

Full-Text

comments powered by Disqus