All Title Author
Keywords Abstract

Urbani Izziv  2012 

Ponovno odkritje dvoma o ikoni: tudija izmi ljenega primera iz prestolnice nekdanje sovjetske dr ave

Keywords: dvom , kulturna pokrajina , navidezna pokrajina , preureditev , radikalna imaginacija , Erevan , Armenija

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Cilj lanka so opredelitev in obravnava radikalnih dru beno-kulturnih pristopov oblikovanja pokrajine v dana njih megamestih znotraj strogega kapitalisti nega konteksta ter razpravljanje o njih. V ta namen je v lanku teoreti no in na primeru preu en prostorski izraz znotraj vsiljenega sodobnega foucaultovskega stanja znanosti . V okviru raziskovalne metodologije sta tako so asno uporabljeni razli ni hipotezi, ki naj bi premostili vrzel med teoreti nim preu evanjem in stvarnim vidikom arhitekturnega ustvarjanja. Glavna hipoteza temelji na lacanovskem konceptu dvoma. V lanku je dvom upo tevan kot chomskyjanska primitivna sila, ki oblikuje vsakr no zamisel ali koncept in lahko pokvari radikalno imaginacijo vsake dru be, kot jo v svojih delih opredeljuje Castoriadis. Druga glavna hipoteza temelji na analiti ni tudiji ustvarjanja prostora znotraj strogih politi nih in gospodarskih kontekstov, v okviru katere so na primeru nekdanje Sovjetske zveze preu ene vrednote kulturne pokrajine v komunisti nem in kapitalisti nem re imu. Najve pozornosti se posve a Armeniji in zlasti preobrazbi pokrajine v prestolnici Erevan med prehodom iz komunizma v kapitalizem. V lanku so najprej podrobno teoreti no obravnavani neekonomski dejavniki, na podlagi katerih bi morale kapitalisti ne dr ave upo tevati potrebe socialno ibkej ih dru benih skupin, ki nimajo prostora v dana njih megamestih, nato pa je podrobno predstavljena izvirna zasnova pokrajine v okviru novej ega arhitekturnega nate aja, ki ga tu razumemo kot sodobno foucaultovsko stanje znanosti . Glavni cilj predstavljene arhitekturne zasnove je izpolnitev razpisnih pogojev in pri tem zdru itev vsiljene podobe globalnega kapitalizma z lokalnimi prvinami. Pri tem naj bi se oblikovala foucaultovska heterotopija, in sicer tako, da se razli nim dru beno-kulturnim identitetam omogo i, da razpravljajo o predlagani ikoni ni prostorski podobi, jo izpodbijajo ali vanjo podvomijo. Avtorja v lanku ponudita nov pristop h konceptu dvoma, ki ga obravnavata kot pozitivno prvino arhitekturne prakse , in predlagata njegovo stalno prisotnost v idejni razse nosti arhitekture.

Full-Text

comments powered by Disqus