All Title Author
Keywords Abstract


Social media and personal blogging: Textures, routes and patterns Social media and personal blogging: Textures, routes and patterns

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Sociale medier og personlige blogs: teksturer, ruter og m nstre Weblogging (eller blogging) er et af de sociale medier, der er karakteristiske for den s kaldte web 2.0 generation. I denne artikel skal jeg pr sentere et studie i den danske blogosf re, hvis fokus er den personlige blog. Inspireret af mediegeografien skal jeg forf lge den tese, at den personlige blog kan forst s som en kropsliggjort, samarbejdende og distribueret praksis, der tilvejebringer et digitalt rum, som kan bebos af de deltagende, dvs. s vel bloggere som brugere. Inden for mediegeografien beskriver begrebet ”tekstur”, taget fra Henri Lefevbre og hverdagssociologien, hvordan selvet, hverdagen og det ordin re (i betydningen f lles og almene) v ves sammen, men p forskellige m der, der hver is r afm rker forskellige ruter i og imellem rum og steder, det virkelige og det virtuelle og derved ogs skaber forskellige m nstre i og af dette f llesrum (Falkheimer & Jansson, 2006; Jansson, 2002 og 2008). Ved hj lp af begreberne teksturer, ruter og m nstre identificeres i artiklen fire forskellige genrer i personlig blogging, der illustreres gennem 4 eksempler fra det danske blogmilj . Weblogging (or blogging) is one the social media, characteristic of the web 2.0 generation. In this article, I will present a research on the Danish blogosphere, the focus of which has been on individual and personal blogging. Inspired by media geography, I pursue the idea that personal blogging can be understood as an embodied, collaborative and distributed practice which constitutes a digital realm to be inhabited by its users. Within media geography, the concept of “textures”, taken form Henri Lefevbre and the sociology of everyday life, designates how the self, the everyday and the mundane are spun together and mark out different cultural-material routes in and between space and place, real and virtual and in so doing create different reticular patterns of the commonplace (Falkheimer & Jansson, 2006; Jansson, 2002, 2008). By means of the concepts of textures, routes and patterns, I identify four different genres in personal blogging to be illustrated by four examples from the Danish blog community.

Full-Text

comments powered by Disqus