All Title Author
Keywords Abstract

Urbani Izziv  2005 

Participativna prenova mesta

Keywords: interaktivno komuniciranje , legitimizacija , participacija , prenova , stanovanjske soseske , urbanisti na delavnica

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Besedilo sestavljata dva dela. V prvem so predstavljene teoretske zasnove prenavljanja mest. Na osnovi literature je mogo e sklepati, da je klju na te ava prenovitvenih projektov predvsem legitimno usklajevanje raznovrstnih interesov sodelujo ih posameznikov in institucij. S predstavitvijo in analizo dogajanja na urbanisti ni delavnici, ki je bila organizirana v okviru raziskovalne naloge Prenova stanovanjskih sosesk v Ljubljani, je ta teza v drugem delu besedila izkustveno potrjena. Izkazalo se je, da so neposredno vpleteni stanovalci pripravljeni aktivno sodelovati v prenovitvenih postopkih, vendar pa proces ne ste e, ker nimamo razvitih ustreznih institucionalnih okvirov. Na koncu je predstavljenih nekaj konkretnih predlogov, kako prese i zastoj pri prenavljanju mest, posebno ve jih, po drugi svetovni vojni zgrajenih stanovanjskih sosesk.

Full-Text

comments powered by Disqus