All Title Author
Keywords Abstract

Urbani Izziv  2001 

Trajnostni vidiki prenove mesta

Keywords: trajnostni razvoj mesta , celosten pristop , model decentralizirane koncentracije

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Usmerjanje urbanega razvoja mesta zahteva celosten pristop v ir em, regionalnem smislu. Trajnostno usmerjeni model regionalnega mesta vklju uje razvoj osrednjega strnjenega mesta in decentralizirano zgo evanje na suburbaniziranih obmo jih. Eno osnovnih na el modela decentralizirane koncentracije je povezovanje regionalnih struktur urbane rasti z razvojem javnega prometa. Pozidava je koncentrirana na strate kih to kah vzdol javnega regionalnega transportnega sistema. S tem nastajajo manj a sredi a (z vi jo gostoto) ob poteh javnega prevoza, ki zdru ujejo razli ne urbane funkcije: delo, bivanje, nakupovanje in rekreacijo.

Full-Text

comments powered by Disqus