All Title Author
Keywords Abstract

Urbani Izziv  2003 

Ikona mesta v digitalni kulturi

Keywords: estetika kiberprostora , digitalna kultura , kiberprostor , podoba mesta , virtualna resni nost

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Klju ni vidiki digitalne tehnologije niso vizualne narave, zato se opisovanje podobe mesta in njegovih upodobitev v digitalni kulturi opira na ugotovitev, da so novi mediji po na inu izraza metajezik. lanek posku a raz leniti formalne, strukturne in dru bene zna ilnosti preslikav mesta v virtualna okolja.

Full-Text

comments powered by Disqus