All Title Author
Keywords Abstract

Urbani Izziv  2012 

Celostni pristop mre enja za trajnostno tekstilno panogo v indijskem mestu Solapur

Keywords: podnebne spremembe , okoljski vplivi , urbana ekologija , informacijska in komunikacijska tehnologija , Indija

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Prek tudije mesta Solapur v indijski dr avi Mahara tra se v lanku obravnavajo okoljski vidiki neorganizirane tekstilne panoge, ki zaposluje veliko tevilo ljudi. Odpadki, ki jih ustvarja tekstilna panoga, povzro ajo spremembe zemlji kih in kmetijskih vzorcev, kakovosti zraka in biotske raznovrstnosti ter zdravstvene te ave. Uporabljena metodologija vklju uje kvalitativne in kvantitativne podatke o mogo em vplivu na podnebje, zdravje, kmetijstvo, biotsko raznovrstnost, vodo, zrak in prst. V okviru raziskave je bila opravljena obse na podrobna analiza literature in predlagana morebitna re itev v obliki trajnostnega modela mre enja za bla enje sprememb. Trajnostni model bo z informacijsko in s komunikacijsko tehnologijo (IKT) pomagal dose i elene razvojne cilje. Vloga IKT je usmeriti oskrbovalno verigo, kar lahko pove a u inkovitost in konkuren nost panoge.

Full-Text

comments powered by Disqus