All Title Author
Keywords Abstract


Facebook – selvfremstilling, small talk og social regulering Facebook – selvfremstilling, small talk og social regulering [Facebook: Self representation, small talk, and social regulation]

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

I denne artikel vil jeg ud fra et medialiseringsperspektiv p sociale medier, der sp rger til, hvordan de fremmer en s rlig netv rkssocialitet (Jensen, 2009; T kke, 2010a/b) og -kommunikation (Miller, 2008) dokumentere brugen af den sociale netv rksside Facebook i en dansk kontekst. Det vil jeg g re p baggrund af en kvalitativ unders gelse fra 2010, hvortil informanterne blev rekrutteret via et survey. Unders gelsen afd kker tre dilemmaer, der udspringer af det grundl ggende kommunikative paradoks, som netv rksmediet afs tter, og som vedr rer pr misserne for selvfremstilling, brugen af statusopdateringen og den sociale regulering. Disse dilemmaer s ttes i relief af dels aktuelle genre- og talehandlingsteorier (Miller, 2004; Butler, 2005), dels eksisterende unders gelser af relaterede aspekter s som sammens tningen af de personlige netv rk (”vennelister”) og graden af benhed og adgang til de personlige profiler (”privathed”). Mens herv rende unders gelse i grove tr k bekr fter forskningslitteraturen p disse felter, s er de ikke f r dokumenteret (og nuanceret) i en dansk sammenh ng. Artiklens v sentligste bidrag ligger dog i identificeringen af de tre kommunikative dilemmaer og i forbindelse hermed en fors gsvis genrebestemmelse af statusopdateringen og en tematisering af den implicitte sociale regulering og etik, hvilket ikke har v ret gjort f r. In this paper, I will document the use of Facebook in a Danish context, taking a mediatisation perspective focused on the network sociality in question (Jensen, 2009; T kke, 2010a/b) and the communication (Miller, 2008) of social media. This discussion is based on a qualitative study from 2010, consisting of participants recruited from a survey study. The study explores three dilemmas resulting from network media’s communicative paradox, involving the premises of self-representation, use of status updates, and social regulation. These dilemmas are contextualised by recent theories of genre and speech-acts (Miller, 2004; Butler, 2005) as well as by existing studies of related issues, such as the composition of personal networks (friend lists) and the degree to which personal profiles are open and accessible (privacy). While the study generally confirms recent research in these fields, such research has not previously been documented (or refined) in a Danish context. The paper’s most important contributions, however, consist of its identification of the three communicative dilemmas, its tentative genre classification of the status update, and its discussion of implicit social regulation and ethics, which have

Full-Text

comments powered by Disqus