All Title Author
Keywords Abstract


Wyst powanie grzybów rodzaju Candida w ontocenozie jamy ustnej a niektóre parametry odporno ci

Keywords: jama ustna , Candida , odporno

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Osiedlaniu si grzybów w ustroju cz owieka towarzyszy m.in. uruchamianie odczynu zapalnego i reakcji immunologicznych. Celem niniejszej pracy by a analiza niektórych parametrów odporno ci u osób z obecno ci grzybów rodzaju Candida w ontocenozie jamy ustnej. Zbadano 235 osób, u których dla wykrycia obecno ci grzybów materia z jamy ustnej pobierano w postaci pop uczyn bulionem Sabourauda. U wszystkich okre lano – metodami standardowymi – liczb krwinek bia ych, szybko opadania krwinek, poziom ogólny bia ka i poszczególne jego frakcje, a tak e poziomy immunoglobulin klasy A, M i G w surowicy krwi oraz klasy A w linie (S-IgA) metod immunodyfuzji za pomoc p ytek NOR-Partigen i LC-Partigen (Behring). Wykonano równie testy rozetkowe – ER (dla okre lenia liczby limfocytów T), EAR i EACR (dla okre lenia liczby limfocytów B) oraz test transformacji blastycznej pod wp ywem fitohemaglutyniny (PHA), za pomoc którego okre lano wska niki blastyczny (IB) i mitotyczny (IM). Obecno grzybów, zaliczonych do rodzaju Candida, stwierdzono w ontocenozie jamy ustnej u 196 (83,4±2,4%) osób spo ród 235 zbadanych. Poziom immunoglobuliny frakcji A w surowicy krwi osób zara onych grzybami wynosi rednio 316,4±16,9 mg%, frakcji G – 1419,7±128,8 mg%, za frakcji M – 166,1±12,2 mg%. ?rednie st enie IgA w linie wynosi o 13,1±1,48 mg% (poni ej normy u 98,1% pacjentów). Analizuj c dalsze parametry odporno ci u badanych wykazano za pomoc testów rozetkowych redni liczb rozet typu E (ER) – 36,7±0,63 (100% poni ej normy), za rozet typu EA (EAR) – 18,0±0,52, a typu EAC (EACR) – 21,8±0,55. W te cie transformacji blastycznej rednia warto wska nika blastycznego (IB) wynosi a natomiast 20,2±1,06% (u 100% poni ej normy), a wska nika mitotycznego (IM) – 3,42± 0,58%. U osób, u których wykryto w ontocenozie jamy ustnej grzyby, poziom bia ka ca kowitego w surowicy krwi wynosi rednio 6,9±0,07 g/dl, przy czym frakcja g-globulin stanowi a przeci tnie 17,6±0,68%. ?rednia liczba krwinek bia ych wynosi a 8813,6±361,6/mm3, za opadanie krwinek – rednio 66,4±5,27 mm. W toku niniejszej pracy stwierdzono, e u osób z obecno ci grzybów rodzaju Candida w ontocenozie jamy ustnej wyst puje obni ony poziom immunoglobuliny IgA w linie; we krwi obwodowej u wi kszo ci tych osób spostrzega si prawid owe poziomy immunoglobulin klasy A, G i M; u wszystkich zbadanych obserwuje si spadek liczby limfocytów T oraz ich upo ledzenie czynno ciowe, wyra one niskimi warto ciami wska ników blastycznego i mitotycznego, w te cie transformacji blastycznej.

Full-Text

comments powered by Disqus