All Title Author
Keywords Abstract


FOOD AND DRINKS BEFORE ISLAM AMONG TURKS SLAM YETTEN NCE TüRKLERDE Y YECEK VE ECEKLER

Keywords: Turks , Eating and Drinking , Culture , Horse , Sheep , Meat , Koumiss , Yougurt. Türkler , Yeme-i me , Kültür , At , Koyun , Et , K m z , Yo urt.

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Eating and drinking are among indispensable needs for human beings to continue their existance. People usually acquire these needs from the geography they live. The facilities offered by geography are one of the important factors creating livelihood of people. Livelihoods of a society are generally effective to meet the needs of food and drinks. Consumption of foods is a necessity for the belief system of the society.As seen in all communities, eating and drinking practices among Turkish people are among important services to sustain their life. These activities, on the other hand, are not actions of ordinary. There is a certain manner of eating meal and setting the table. In this study, food and drinks are going to be studied in two headings among old Turks. The first of the study will be animal products and the second will be the vegetable foods. When the socia- economic life is considered, it has been observed that the meat has been provided from horses and sheep in Turkish socities. Koumiss is in an important consumption in drinks when compared with other drinks. Yeme ve i me, insanlar n varl n devam ettirebilmesi i in vazge ilmez ihtiya lar aras ndad r. Bu ihtiyac insanlar genelde ya ad klar co rafyadan temin ederler. Co rafyan n sunmu oldu u imkanlar, insanlar n ge im kaynaklar n n olu mas nda nemli fakt rlerden biridir. Bir toplumun ge im kaynaklar da genel olarak yiyecek ve i ecek ihtiya lar n n kar lanmas nda etkilidir. Bununla birlikte g dalar n tüketilmesi, toplumun sahip oldu u inan sistemine uygun olmas n gerekli k lmaktad r.Bütün toplumlarda oldu u g rüldü ü gibi Türklerde de yeme-i me uygulamalar hayat devam ettirmenin nemli bir faaliyetidir. Ancak bu faaliyetler sadece s radan bir eylem de ildir. Sofran n kurulmas n n, yemek yemenin bir usulü ve adab bulunmaktad r. Bu al mada eski Türklerdeki yiyecek ve i ecekler iki ana ba l k alt nda incelenecektir. Bunlardan birincisi hayvansal, ikincisi de bitkisel yiyecek ve i eceklerdir. Sürdürülen sosyo-ekonomik hayata ba l olarak, Türklerde hayvansal g dalardan etin, zellikle de at ve koyun etinin ne kt g rülmektedir. ecek olarak da k m z n di er i eceklere g re daha nemli bir konumda oldu u anla lmaktad r.

Full-Text

comments powered by Disqus