All Title Author
Keywords Abstract


Wst pne porównanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza grzybami z wykorzystaniem aparatu SAS SUPER 100 i MAS 100. Doniesienie wst pne

Keywords: grzyby , SAS SUPER 100 , MAS 100

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Wprowadzenie: Monitorowanie czysto ci mikrobiologicznej rodowiska w pomieszczeniach, zw aszcza placówek ochrony zdrowia, jest szczególnie wa ne. W zwi zku z powy szym celowe jest prowadzenie badań ulepszaj cych i modyfikuj cych metody oceny powietrza. Cel pracy: Celem pracy by o wst pne porównanie wyników badań zanieczyszczenia powietrza grzybami z wykorzystaniem aparatów SAS SUPER 100 i MAS 100. Materia i metody: Materia do badań mikologicznych stanowi o powietrze pobierane z pomieszczeń rehabilitacyjnych, korytarzy oraz przed wej ciem do budynku szpitala. Do monitorowania zanieczyszczenia powietrza grzybami u yto aparatów: SAS SUPER 100 (pbi-international) oraz MAS 100 (Merck). Wyniki: W przypadku aparatu MAS 100 warto ci CFU/l waha y si od 1340 do 50 i wynosi y rednio dla wszystkich pomiarów 302,5±56,6. W przypadku aparatu SAS SUPER 100 warto ci CFU/l waha y si od 200 do 0 i wynosi y rednio dla wszystkich pomiarów 104,8±84,9. W próbkach powietrza pobranych aparatem MAS 100 izolowano 11 rodzajów/gatunków grzybów, a aparatem SAS Super 100 - 7 rodzajów/gatunków. Te same rodzaje grzybów izolowano jedynie w przypadku próbek powietrza z pracowni fizykoterapii oraz pracowni kinezyterapii I, korytarza przy pracowni kinezyterapii. Aparatem MAS 100 izolowano 4 rodzaje/gatunki grzybów, których nie uzyskano w hodowli z adnej próbki pobranej aparatem SAS SUPER 100 Wnioski: W wi kszo ci badanych pomieszczeń wykazano istotne statystycznie ró nice w warto ciach CFU/l w zale no ci od rodzaju u ytego aparatu. Analiza mikologiczna hodowli grzybów uzyskanych z pobranych próbek powietrza pozwoli a na stwierdzenie, i nie zawsze z materia u pobranego u ytymi aparatami izolowano te same rodzaje/gatunki grzybów. Celowe jest prowadzenie dalszych poszerzonych badań oceny zanieczyszczenia powietrza grzybami z u yciem ró nych przyrz dów pomiarowych.

Full-Text

comments powered by Disqus