All Title Author
Keywords Abstract


Grzybice p uc

Keywords: grzybica p uc , aspergiloza p ucna

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Grzybicze zaka enia dróg oddechowych stanowi powa ny problem diagnostyczny i leczniczy. Obserwowana na ca ym wiecie wzrastaj ca cz sto wyst powania uogólnionych infekcji grzybiczych zwi zana jest przede wszystkim z wprowadzeniem bardziej agresywnych metod leczniczych obejmuj cych chemioterapi , radioterapi , steroidoterapi , przed u on terapi antybiotykami o szerokim spektrum i d ugotrwa e stosowanie cewników do ylnych. Pewne znaczenie ma tak e d ugi czas hospitalizacji, zw aszcza je eli dotyczy chorych ze szczególnymi czynnikami ryzyka, takimi jak hematologiczne procesy rozrostowe, inne choroby nowotworowe, stan po przeszczepie narz dowym lub szpiku kostnego, wrodzone lub nabyte zespo y upo ledzenia odporno ci. Neutropenia jest czynnikiem maj cym najwi ksze znaczenie dla rozwoju uogólnionej grzybicy, a jej ryzyko wzrasta wraz z czasem trwania neutropenii i nisk liczb neutrofilów we krwi obwodowej. Najcz stszymi czynnikami wywo uj cymi grzybicze zapalenia p uc s grzybyz rodziny Aspergillus i Candida. W ród patogenów p uc wymienia si tak e gatunki: Cryptococcus neoformans, A. flavus, A. niger, A. terreus, C. tropicalis, C. glabrata, C. parapsilosis, Rhizopus spp., Mucorspp., Histoplasma capsulatum oraz Penicillium marnefei. Do dobrze poznane kropidlakowe infekcje p ucne mog przebiega pod bardzo ró nymi postaciami, poczynaj c od stosunkowo agodnego grzybniaka, przez postacie alergiczne, na inwazyjnej aspergilozie kończ c. Gru lica jamista oraz inne schorzenia p ucne, takie jak rak p uc, rozstrzenia oskrzeli, sarkoidoza, zawa p uc czy cysty oskrzelowe, stanowi znacz ce ryzyko dla rozwoju grzybniaka. Alergiczna aspergiloza p ucna jest chorob rozwijaj c si najcz ciej u chorych z astm oskrzelow zale n od steroidów i u pacjentów z mukowiscydoz . Inwazyjne grzybice p uc wyst puj zwykle u chorych z upo ledzeniem uk adu odporno ciowego. Rozpoznanie zaka enia grzybiczego sprawia wiele trudno ci, jednak od niego zale y trafny wybór i skuteczno leczenia.

Full-Text

comments powered by Disqus