All Title Author
Keywords Abstract


Kardiologiczny zespó X

Keywords: zespó X , d awica piersiowa , leczenie

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Kardiologiczny zespó X pozostaje niewyja nion jednostk nozologiczn . Wielu badaczy próbowa o rozwi za ten problem, w szczególno ci jego etiopatogenez . Poni szy artyku jest przegl dem najnowszego pi miennictwa dotycz cego tego zagadnienia. Niedokrwienie mi nia sercowego jest prawdopodobnie jednym z kilku patomechanizmów omawianego zespo u. Niedawne doniesienia wykazuj równie skuteczno metod leczenia innych ni zapobieganie niedokrwieniu miokardium w tej grupie pacjentów.

Full-Text

comments powered by Disqus