All Title Author
Keywords Abstract


Ocena jako ci ycia doros ych chorych po operacji zamkni cia ubytku w przegrodzie mi dzyprzedsionkowej

Keywords: ubytek w przegrodzie mi dzyprzedsionkowej , jako ycia , leczenie kardiochirurgiczne

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Cel pracy: Ocena jako ci ycia doros ych chorych po operacji zamkni cia ubytku w przegrodzie mi dzyprzedsionkowej (ASD). Materia i metodyka: Badanie przeprowadzono w oparciu o ankiet , któr rozes ano do 324 chorych z ASD operowanych w latach 1990-1999. Pytania zawarte w ankiecie dotyczy y: wyst powania objawów klinicznych przed i po operacji, aktualnego samopoczucia, subiektywnej oceny wydolno ci fizycznej, aktywno ci pozazawodowej i stanu zatrudnienia chorych. Pytano równie o wyst powanie i przyczyny l ków w przebiegu przed i pooperacyjnym oraz o wyst powanie wad serca u potomstwa. Ocen dolegliwo ci oraz wydolno ci przed i po operacji przeprowadzono dla ca ej grupy chorych, a nast pnie porównano z uwzgl dnieniem p ci, wieku (gr. I <40 r. ., gr. II >40 r. .) oraz wielko ci ubytku (pomiar ródoperacyjny). Wyniki: Prawid owo wype nion ankiet odes a o 241 (74,4%) chorych: 180 (75%) kobiet, 61 (25%) m czyzn, w wieku 18-68 lat, rednio 34,5±;12,7 roku. Po operacji chorzy znamiennie rzadziej zg aszali wyst powanie duszno ci, omdleń/zas abni (p<0,0001) oraz ko atań serca (p<0,05). Nie stwierdzono istotnych ró nic w wyst powaniu objawów klinicznych przed i po operacji ze wzgl du na wielko ubytku. Cz sto zg aszania duszno ci i ko atań serca przed operacj by a wi ksza w grupie chorych powy ej 40 r. . (p<0,05), natomiast po zabiegu nie stwierdzono istotnych ró nic. Popraw tolerancji wysi ku po operacji zadeklarowa o 66% chorych, 24% stwierdzi o brak zmian, a 10% oceni o swoj wydolno jako gorsz . Po zabiegu stwierdzono istotn popraw (p<0,05) w pokonywaniu pi ter w obu grupach wiekowych. Nie stwierdzono istotnych ró nic w tolerancji wysi ku ze wzgl du na wielko ubytku. Mimo istotnego zmniejszenia ilo ci objawów i poprawy wydolno ci fizycznej liczba chorych pobieraj cych rent inwalidzk zwi kszy a si z 7 do 40% (p<0,0001). Zabieg operacyjny pozwoli na ca kowity lub cz ciowy powrót do aktywno ci pozazawodowej u 72% chorych, brak zmian poda o 20%, a pogorszenie 8% chorych. Przed operacj chorzy najcz ciej obawiali si utraty ycia (49%), wyst pienia powik ań oko ooperacyjnych (47%) i pogarszania si wydolno ci fizycznej (44%). Po zabiegu najcz ciej wymieniano l k przed wyst pieniem powik ań wady. Obawy zwi zane z mo liwo ci dziedziczenia wady serca przez dzieci poda o 26% kobiet. Na podstawie przeprowadzonej ankiety cz sto dziedziczenia wrodzonej wady serca przez dzieci matek z ASD oszacowano na 7%. Wnioski: Nie stwierdzono istotnych ró nic w cz sto ci wyst powania objawów klinicznych oraz w wydolno ci fizycznej ze wzgl du na wielko ASD

Full-Text

comments powered by Disqus