All Title Author
Keywords Abstract


Polekowe zapalenie trzustki

Keywords: trzustka , polekowe zapalenie trzustki

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Polekowe zapalenie trzustki stanowi do 2% wszystkich przypadków ostrych zapaleń trzustki. Opisano wyst pienie ostrego zapalenia trzustki jako powik anie w przebiegu leczenia ponad 100 lekami. W wi kszo ci przypadków polekowe ostre zapalenie trzustki ma przebieg agodny, jednak e u oko o 30% pacjentów choroba ma przebieg ci ki - rozwija si martwiczo-krwotoczne ostre zapalenie trzustki. Sporadycznie omawiano polekowe przewlek e zapalenie trzustki.

Full-Text

comments powered by Disqus