All Title Author
Keywords Abstract


Wp yw choroby refluksowej prze yku na wybrane sk adniki liny i wyst powanie erozji z bowych

Keywords: choroba refluksowa prze yku , erozje z bów , lina

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Wprowadzenie: W ostatnich latach zauwa a si tendencj do wzrastaj cej zachorowalno ci na chorob refluksow prze yku (GERD – Gastroesophageal Reflux Disease) a tym samym jej powik ań. GERD jest uznawane za czynnik etiopatogenetyczny wielu schorzeń ze strony uk adu oddechowego a tak e erozji z bów, b d cych powik aniami pozaprze ykowymi GERD. Erozje z bów stanowi ubytki niepróchnicowego pochodzenia o charakterystycznym kszta cie i lokalizacji na powierzchniach z bów. Cel pracy: Okre lenie wp ywu choroby refluksowej prze yku na wybrane parametry biochemiczne liny oraz ich zwi zek z wyst powaniem erozji z bów. Materia i metody: Badaniem obj to 71 osób, które podzielono na dwie grupy: badan (26 osób) i kontroln (45 osób). Wszyscy byli poddani badaniu stomatologicznemu, mieli wykonan manometri i pH-metri prze ykow oraz pobrane próbki liny w celu pomiaru wybranych parametrów. Wyniki: Cz sto wyst powania erozji u pacjentów z GERD wynosi a 30,8%. Stwierdzono w grupie osób z GERD znamiennie wy szy poziom kwasu sialowego, najni sz redni szybko wydzielania liny oraz najwy sze st enie bia ka i fosforanów nieorganicznych. Wnioski: W oparciu o otrzymane wyniki badań mo na uzna , e lina jest czynnikiem modyfikuj cym rozwój erozji z bowych u pacjentów z GERD, które s powik aniem choroby refluksowej prze yku.

Full-Text

comments powered by Disqus