All Title Author
Keywords Abstract


Wyst powanie choroby trzewnej w regionie Pomorza Zachodniego

Keywords: choroba trzewna , biegunka przewlek a , niskoros o , cukrzyca insulinozale na , cz sto wyst powania

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Wst p: Choroba trzewna (CD) jest heterogenna w klinicznej manifestacji i patologicznej ekspresji. Wcze niejsze badania wykaza y wzrost cz sto ci wyst powania CD u dzieci z cukrzyc insulinozale n (IDDM), niskoros o ci i u krewnych pacjentów z CD. Celem analizy by o okre lenie cz sto ci wyst powania CD w ród dzieci z regionu Pomorza Zachodniego na przestrzeni ostatnich 22 lat (1976-1998). Materia i metody: Badaniami obj to 559 dzieci pochodz cych z pi ciu grup: grupa I - 232 dzieci z biegunk przewlek , grupa II - siedmioro dzieci z chorob Duhringa, grupa III - 120 dzieci z IDDM, grupa IV - 144 dzieci z niskoros o ci , grupa V - 26 krewnych, rodzeństwo dzieci z CD. CD by a diagnozowana u dzieci z obecnymi serologicznymi markerami - przeciwcia a przeciwendomyzjalne (EMA) i zanikiem kosmków w dwunastnicy. Przeciwcia a przeciwgliandynowe (AGA) oznaczano metod ELISA (Gliassay, Diamed), a EMA testem immunofluorescencji po redniej. W grupie I i II przeprowadzono analiz retrospektywn historii chorób. W grupie III i IV wykonano trójetapowe badania przesiewowe: etap I - wydzielenie dzieci z obecnymi przeciwcia ami AGA (w klasie IgA i IgG), etap II - u dzieci z AGA oznaczono EMA, etap III - u dzieci z EMA oceniono b on luzow dwunastnicy. W grupie V wykonano drugi i trzeci etap. Wyniki: W tym okresie CD rozpoznano u 64 dzieci, w tym posta jelitow u 46, pozajelitow (niskoros o ) u pi ciorga i bezobjawow u 13 dzieci. Posta asymptomatyczn CD najcz ciej diagnozowano u dzieci z chorob Duhringa, IDDM i u krewnych dzieci z CD. Najcz ciej CD rozpoznawano w ród dzieci z chorob Duhringa (1:1) i biegunk przewlek (1:6), rzadziej w ród rodzeństwa (1:26), dzieci z cukrzyc (1:24) i niskoros o ci (1:29). ?redni wiek rozpoznania CD u dzieci z postaci jelitow wynosi 5,6 roku a u dzieci z niskoros o ci i postaci bezobjawow by dwukrotnie d u szy i wynosi 11,2 i 12,2 roku. Cz sto wyst powania CD (wska nik zachorowalno ci - MI) dla regionu Pomorza Zachodniego wynosi 1:4979 (MI=2,00) (1976-1996). Najwy sz cz sto wyst powania CD (MI) stwierdzono w latach 1982-1984 i 1985-1987 (1:4152 i 1:3619; MI=2,41 i 2,76), najni sz natomiast w latach 1994-1996 (1:8325; MI=1,20). Nie rozpoznano adnego przypadku CD w ród dzieci urodzonych w latach 1997-1998. Wnioski: W stosunku do innych regionów Polski w rejonie Pomorza Zachodniego cz sto wyst powania jelitowej postaci CD jest najni sza. U dzieci z cukrzyc insulinozale n i niskoros o ci cz sto wyst powania CD jest taka sama jak w innych regionach Polski.

Full-Text

comments powered by Disqus