All Title Author
Keywords Abstract


Choroba uchy kowa jelita grubego - aspekty chirurgiczne

Keywords: choroba uchy kowa , powik ane zapalenie uchy ków , leczenie chirurgiczne

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Nadal istniej kontrowersje dotycz ce chirurgicznego leczenia powik anej choroby uchy kowej jelita grubego. Nie ma jednoznacznych wskazań do wykonywania planowych zabiegów resekcyjnych po 2 niepowik anych epizodach ostrego zapalenia uchy ków. Planowa resekcja nie wp ywa na popraw wyników leczenia, zmniejszenie miertelno ci oraz ilo ci powik ań zwi zanych z kolejnym nawrotem ostrego zapalenia uchy ków. Do przedziurawienia przewodu pokarmowego dochodzi zazwyczaj w trakcie pierwszego epizodu ostrego zapalenia uchy ków. W chwili obecnej techniki laparoskopowe s powszechnie akceptowane w leczeniu chirurgicznym niepowik anego zapalenia uchy ków. Mog by stosowane z powodzeniem w przypadkach powik anego zapalenia bez wp ywu na wzrost miertelno ci i ilo ci powik ań. Do wiadczenie w chirurgii lapa-roskopowej ma istotne znaczenie dla wyników leczenia. Zaawansowany wiek pacjenta, obecno chorób wspó istniej cych, zabieg ze wskazań pilnych oraz przedziurawienie jelita grubego, to czynniki zwi kszaj ce w sposób istotny miertelno i ilo powik ań po chirurgicznym leczeniu powik ań choroby uchy kowej. W artykule omówiono wspó czesne podej cie do planowych zabiegów w przypadku nawrotów ostrego zapalenia uchy ków, bezpieczeństwo zabiegów resekcyjnych z pierwotnym zespoleniem w powik anym zapaleniu uchy ków, obecne pogl dy na temat roli metod laparoskopowych w leczeniu powik anej choroby uchy kowej. Przedstawiono równie najwa niejsze czynniki maj ce wp yw na wyniki leczenia chirurgicznego powik ań choroby uchy kowej.

Full-Text

comments powered by Disqus