All Title Author
Keywords Abstract


Wyst powanie celiakii u dzieci i m odzie y z cukrzyc typu 1

Keywords: celiakia , cukrzyca typu 1 , dzieci , przeciwcia a przeciw endomysium

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Wprowadzenie: Wyst powanie celiakii (coeliac disease - CD) u chorych z cukrzyc typu 1 (diabetes mellitus - DM) jest zwi kszone i w ró nych krajach zosta o ocenione na 1,7-16,4%. Cel pracy: Ocena cz sto ci wyst powania CD u pacjentów z DM oraz ustalenie czy towarzysz ca CD ma wp yw na rozwój fizyczny chorych i przebieg kliniczny cukrzycy. Materia i metody: Przebadano 459 chorych z cukrzyc (214 dziewcz t i 245 ch opców) w rednim wieku 13,7 lat. U wszystkich pacjentów, z wyj tkiem 4, u których celiakia wyst pi a przed ujawnieniem si cukrzycy, badano obecno przeciwcia przeciw endomysium metod immunoflu-orescencji po redniej (endomysial antibodies - EMA). U 139 chorych badanie by o wykonane przynajmniej 2-krotnie. Oceniono parametry rozwoju fizycznego: wzrost i indeks masy cia a (body mass index - BMI) w odchyleniach standardowych (standard deviation - SD) oraz przebieg cukrzycy: st enie hemoglobiny glikowanej (HbAlc), zapotrzebowanie na insulin oraz obecno epizodów ci kiej hipoglikemi. Wyniki: EMA stwierdzono u 38 chorych (u 6 chorych pojawi y si w 2 badaniu). U 26 chorych stwierdzono zanik kosmków potwierdzaj cy rozpoznanie celiakii, u 4 chorych b ona luzowa jelita by a prawid owa. W ród pozosta ych 8 chorych pocz tkowo z obecnymi EMA, kontrolne badanie EMA u 7 z nich by o ujemne. Wyst powanie celiakii stwierdzono u 6,5% chorych z cukrzyc . Wiek zachorowania na cukrzyc w grupie dzieci z celiaki by znamiennie ni szy (6,45 lat vs 8,6 lat) i w tej grupie stwierdzono równie ni sze st enie hemoglobiny (12,9 g/dl vs 13.8 g/dl). Wzrost dzieci, BMI, HbAlc, zapotrzebowanie na insulin i cz sto ci kich niedocukrzeń nie ró ni y si istotnie mi dzy badanymi grupami. U chorych z celiaki po zastosowaniu diety bezglutenowej przez okres d u szy ni 6 miesi cy znamiennie wzros y warto ci wzrostu-SD i BMI-SD. Nie obserwowano istotnej zmiany st enia Hb, HbAlc, ani zapotrzebowania na insulin . Wnioski: Ze wzgl du na du cz sto wspó wyst powania celiakii i cukrzycy typu 1, sk poobjawowy przebieg celiakii oraz mo liwo ujawnienia si celiakii w trakcie trwania cukrzycy, wskazane jest wykonanie badania przesiewowego w kierunku celiakii u ka dego chorego z cukrzyc typu 1 oraz okresowe jego powtarzanie.

Full-Text

comments powered by Disqus