All Title Author
Keywords Abstract


Una aproximació a la pràctica esportiva dels immigrats en el temps lliure a Catalunya An approach to the sport practice of immigrants in their free time in Catalonia Una aproximación a la práctica deportiva de los inmigrados en el tiempo libre en Catalunya

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

L’arribada a Catalunya d’immigració recent procedent de tots els continents posa a prova la capacitat d’inclusió de la societat catalana. Un dels espais privilegiats per fomentar aquesta inclusió és el temps de lleure, i una de les activitats més adequades és l’esport i l’activitat física. En aquest article es fa en primer lloc un repàs a quines són les polítiques actuals al respecte a tres escales: europea, estatal i catalana. A continuació, s’aporten dades d’una petita recerca feta ad hoc en sis ciutats mitjanes per tal d’esbrinar fins a quin grau aquestes polítiques tenen impacte i incidència en la realitat local. Acabem l’article explorant possibles vies d’aprofundiment en la investigació a la llum de les mancances i els nous camps descoberts arran de la recerca realitzada. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ L’arrivée récente en Catalogne d’une immigration provenant de tous les continents met à l’épreuve la capacité d’intégration de la société catalane. L’un des espaces privilégiés pour développer cette intégration est le temps libre, et l’une des activités les plus adaptées est le sport et l’activité physique. Dans cet article, nous faisons, en premier lieu, une révision des politiques actuelles à cet égard sur trois niveaux : européen, national et catalan. Ensuite, nous apportons les données d’une petite recherche ad hoc réalisée dans six villes moyennes afin de vérifier jusqu’à quel point ces politiques ont un impact et une incidence sur la réalité locale. Nous terminons l’article en explorant de possibles voies d’approfondissement de la recherche à la lumière des carences ainsi que des nouveaux domaines découverts dans le cadre de la recherche réalisée. The recent arrival in Catalonia of immigrants from the four corners of the world is testing Catalan society’s limits of inclusion. Free time is one of the privileged spaces for fomenting such inclusion, and sport and physical pursuits are highly appropriate activities. First, this article reviews the current policies in this respect at three levels: European, Spanish and Catalan. This is followed by the presentation of data from a small ad hoc study on six medium-size cities conducted with the aim of ascertaining the impact these policies have had on a local scale. The paper concludes by exploring possible means for further probing in the light of the shortages and new areas opened up by the research carried out. La llegada a Catalunya de inmigración reciente procedente de

Full-Text

comments powered by Disqus