All Title Author
Keywords Abstract

Publish in OALib Journal
ISSN: 2333-9721
APC: Only $99

ViewsDownloads

Relative Articles

Análisis de la evaluación del alumnado de Educación Secundaria en las actividades físico-deportivas extraescolares

Las características laborales del profesorado de las actividades físico-deportivas extraescolares en función de la edad y el sexo, dentro de la Comunidad de Madrid. (The employment characteristics of teachers of extracurricular sport activities according to their age and gender in the Community of Madrid).

Actividades extraescolares de los adolescentes útiles para programas de prevención del tabaquismo

Herramienta e-learning para la programación de robots mediante entorno web On-line software to schedule robots using the web Eina en-línia per a la programació de robots mitjan ant entorn web

L'adquisició de competències narratives i audiovisuals mitjan ant el llibre il·lustrat, la tira còmica i el cinema d'animació Acquiring Narrative and Audiovisual Competences through the Use of Storybooks, Comic Strips and Animated Films La adquisición de competencias narrativas y audiovisuales mediante el libre ilustrado, la tira cómica y el cine de animación

Aplícate: potenciación del trabajo colectivo mediante la realización de prácticas utilizando las nuevas tecnologías Aplicate: Enhancing the Colaborative Work Through the Use of ICT in Teaching Practices Aplicate: potenciació del treball col·lectiu mitjan ant la realització de pràctiques utilitzant les noves tecnologies

Embalatge de mercaderies a la Mediterrània a mitjan segle XIV

Sport habits outside school and their interrelation with the area of Physical Education of Non-Compulsory Secondary Education students Los hábitos deportivos extraescolares y su interrelación con el área de educación física en el alumnado de bachillerato

Projecte d'integració del catàleg automatitzat de la Biblioteca de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona al catàleg col·lectiu de les biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya

Periodismo y ciclismo. Perspectivas del papel organizador de la prensa

More...

La inclusió de l’alumnat nouvingut mitjan ant la pràctica d’activitats físicoesportives extraescolars The inclusion of immigrant students through the practice of extracurricular physico-sports activities La inclusión del alumnado inmigrante mediante la práctica de actividades físico-deportivas extraescolares

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Una de les conseqüències directes del fenomen de la diversitat cultural és l’elevat nombre d’alumnat nouvingut als centres educatius. Davant d’aquest fet, les activitats físicoesportives poden esdevenir una bona estratègia per afrontar amb eficàcia el repte d’assolir una educació inclusiva i per a tothom. Aquest article presenta un estudi dut a terme als centres educatius reconeguts oficialment com a centres amb aula d’acollida. Concretament, mostra els resultats obtinguts en l’aplicació d’un qüestionari complimentat pels educadors (professorat, mestres i altres agents educatius) amb la intenció de copsar el valor inclusiu de les activitats físicoesportives dutes a terme en horari no-lectiu. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ L’une des conséquences directes du phénomène de la diversité culturelle est le grand nombre d’élèves récemment arrivés dans les centres éducatifs. Face à ce fait, les activités physico- sportives peuvent se convertir en une bonne stratégie pour relever de manière efficace le défi qui consiste à atteindre une éducation inclusive et pour tous. Cet article présente une étude réalisée dans les centres éducatifs reconnus officiellement comme des centres ayant des classes d’accueil. Concrètement, elle montre les résultats obtenus de l’application d’un questionnaire destiné aux éducateurs (instituteurs, professeurs et autres agents éducatifs) dans le but d’insister sur et de démontrer la valeur inclusive des activités physico-sportives réalisées en dehors des horaires d’enseignement. One direct consequence of the cultural diversity phenomenon is the huge influx of students to educational centres. In view of this fact, physico-sports activities can be used as a good strategy to effectively address the challenge of achieving an inclusive and all-embracing education. This article presents a study undertaken in officially recognised educational centres with integration classes. Specifically, it shows the findings obtained from the responses to a questionnaire conducted with educators (teaching staff, schoolteachers and other educational agents) with the aim of underscoring and proving the inclusive value of physic-sports activities organised outside teaching hours. Una de las consecuencias directas del fenómeno de la diversidad cultural es el gran número de alumnado recién llegado en los centros educativos. Ante este hecho, las actividades físico-deportivas pueden convertirse en una buena estra

Full-Text

comments powered by Disqus