All Title Author
Keywords Abstract

Publish in OALib Journal
ISSN: 2333-9721
APC: Only $99

ViewsDownloads

Relative Articles

Twenty-five years of library automation in Catalonia

La Revista d'Etnologia de Catalunya y la antropología

El catàleg d'arquitectura del Centre de Documentació de Projectes d'Arquitectura de Catalunya

Estrangers, bàrbars, estranys...Els altres i nosaltres a Catalunya Foreigners, barbarians, strangers... The other and us in Catalonia Extranjeros, bárbaros, extra os… los otros y nosotros en Catalu a

Vint-i-cinc anys d'automatització de biblioteques a Catalunya

Una aproximació a la pràctica esportiva dels immigrats en el temps lliure a Catalunya An approach to the sport practice of immigrants in their free time in Catalonia Una aproximación a la práctica deportiva de los inmigrados en el tiempo libre en Catalunya

L’evolució del pensament escolar al Principat (1808-1845) The evolution of educational thought in Catalonia (1808-1845) La evolución del pensamiento escolar en Catalunya (1808-1845)

La formació permanent del professorat a Catalunya. Una visió a través del tractament de la formació de formadors i formadores en els plans institucionals Continuing training for teachers in Catalonia. An overview of the approach to training trainers in institutional plans La formación permanente del profesorado en Catalu a. Una visión a través del tratamiento de la formación de formadores/as en los planes institucionales

Felicia filifolia (Asteraceae), a South African alien plant introduced in S Catalonia

Usos lingüístics de l’alumnat d’origen estranger a l’educació primària de Catalunya [Language usage among school-children of foreign origin in primary education in Catalonia]

More...

La influència del krausisme a Catalunya The influence of Krausism in Catalonia La influencia del krausismo en Catalu a

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Molta és la recerca historicopedagògica contemporània que s’ha ocupat d’estudiar el moviment ideològic que emmarcà l’evolució educativa del segle XIX i primer ter del segle XX. Cada cop es fan més evidents els lligams establerts entre Madrid i Catalunya al llarg d’aquest període. Diverses publicacions i recerques posen de relleu la influència de l’idealisme krausista a Catalunya. Així, en aquest article, s’afai ona que a Catalunya hi hagué un nucli d’intel·lectuals krausistes mentre que es constata a Madrid la presència de catalans institucionistes. _____________________________________________ La recherche historico-pédagogique contemporaine qui s’est occupée d’étudier le mouvement idéologique qui encadre l’évolution éducative du XIXe siècle et du premier tiers du XXe est nombreuse. Les liens qui ont été tissés entre Madrid et la Catalogne au fil de cette période sont de plus en plus évidents. Diverses publications et recherches mettent en relief l’influence de l’idéalisme krausiste en Catalogne. Ainsi, cet article montre la présence en Catalogne d’un noyau d’intellectuels krausistes alors que l’on constate à Madrid celle de Catalans institutionnalistes. There is a considerable amount of contemporary historical-pedagogical research on the ideological movement that affected the development of education during the 19th century and the first part of the 20th century. The links that were established between Madrid and Catalonia throughout this period are increasingly evident. Various publications and studies have highlighted the influence of Krausist idealism in Catalonia. In this paper, we show that there was a core of Krausist intellectuals in Catalonia, whilst there is evidence of Catalan institutionalists in Madrid. Mucha es la investigación historicopedagógica que se ha ocupado de estudiar el movimiento ideológico que enmarcó la evolución educativa del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX. Cada vez se hacen más evidentes los lazos establecidos entre Madrid y Catalu a a lo largo de este periodo. Diversas publicaciones e investigaciones ponen de manifiesto la firme influencia del idealismo krausista en Catalu a. El artículo intenta demostrar que en Catalu a hubo un núcleo de intelectuales krausistas y, a su vez, en Madrid un grupo de catalanes institucionistas.

Full-Text

comments powered by Disqus