All Title Author
Keywords Abstract


New journal: Journal of Problem Based Learning in Higher

Keywords: universitetsp dagogik , IKT-medier

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

K re kolleger Hermed en kort notits om, at der netop er blevet lanceret en ny international open access journal, som har st rke r dder i dansk uddannelsestradition og forskning og dermed ogs skulle have bred interesse for flere danske forsknings- og uddannelsesmilj er. Tidsskriftet hedder ’Journal of Problem Based Learning in Higher Education’ og er s ledes specielt dedikeret til forskningsartikler, der vedr rer de lange og mellemlange videreg ende uddannelser. Tidsskriftets fokus er Problem Based Learning, eller det, der i en dansk kontekst, kendes bedre som problemorienteret projektarbejde/projektp dagogik. Begrebet Problem Based Learning/Problembaseret L ring kan dog ogs forst s bredere som en mere studenter-centreret p dagogik, hvor der i forbindelse med kurser tages udgangspunkt i og arbejdes med problemer som udgangspunkt for l ring; hvor der arbejdes med cases, eller hvor de studerende aktiveres gennem f.eks. projektforl b. De mere specifikke fokus- og interesseomr der kan man dog l se mere om i den vedh ftede flyer, som alle er velkomne til at cirkulere til evt. interesserede kolleger. S rlig interessant for l sere og forfattere i LOM er naturligvis, at redaktionen er interesserede i artikler, der involverer brugen af IKT og medier i forbindelse med Problembaseret L ring og problemorienteret projektarbejde. Vi forestiller os, at artikler udgivet i LOM, der omhandler dette, med fordel kunne viderebearbejdes til et internationalt publikum. Man kan l se mere, om tidskriftet, fokus og guidelines p adressen: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/pbl Vi h ber at mange af LOMs l sere og forfatter ogs vil v re interesseret i dette nye tidsskrift, og hvis nogle skulle have sp rgsm l eller kommentarer er de velkomne til at kontakte: Thomas Ryberg (ryberg@hum.aau.dk)

Full-Text

comments powered by Disqus