All Title Author
Keywords Abstract


Tema 2: Om at bygge Den Digitale L ringsbro

Keywords: e-l ring , blended learning , brugerdrevet innovation , vekseluddannelse , virtuelle l ringsrum , Podio , Firefelt-modellen , uformel l ring , koblede kontekster , underviserrolle

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Med udgangspunkt i et fors g med at udvikle et virtuelt l ringsrum til brug i en erhvervsuddannelse tr kker denne artikel fire iagttagelser frem, hvis betydning r kker ud over projektets sn vre kontekst. For det f rste introduceres og illustreres med et praktisk eksempel en metode til at udvikle undervisningsdesigns ved hj lp af brugerdrevet innovation (Firefelt-modellen). For det andet vises, hvordan formel, uformel og ikke-formel l ring kan kombineres i l ringsrummet, samt hvad dette betyder for den l rendes meningsdannelse og myndigg relse i uddannelsessammenh ngen. For det tredje diskuteres, hvordan et blended learning milj kan bidrage til at skabe koblingspunkter mellem forskellige l ringskontekster, samt hvordan disse kan berige de involverede parter, her uddannelsesinstitution og praktikvirksomhed. For det fjerde diskuteres l rerens nye rolle som medakt r, sammen med elever og praktikvirksomheder, i et l rende f llesskab med det form l at frembringe nye undervisningsformer. Artiklen rundes af med nogle generelle betragtninger over, hvilke p dagogiske bidrag til uddannelsest nkningen, projektet har bidraget med.

Full-Text

comments powered by Disqus