All Title Author
Keywords Abstract


Go online – om effektiv, undervisercentreret udvikling af e-l ring ved Aarhus Universitet

Keywords: Go Online , VTU , best practice , transformering

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Universiteter udvikler i stigende grad e-l ring i form af webbaserede kurser. Hen-sigten er bl.a. at h jne kvaliteten af undervisningen samt udbyde fleksible uddan-nelser til nye m lgrupper. Det er imidlertid ikke oplagt, hvorledes udviklingen skal tilrettel gges for at v re ressourcem ssig effektiv, og ofte er udbuddet af e-l ringsservices tilrettelagt som mindre ad hoc- og on demand-l sninger efter undervisernes nsker. Denne tilgang er imidlertid ganske ressourcekr vende og g r det vanskeligt at im dekomme den voksende eftersp rgsel p e-l ring. E-l ringsenheden, med st tte fra Videnskabsministeriet, lancerede derfor i 2008 projektet "go online" med det form l at udvikle og systematisere Aarhus Universi-tets e-l ringsudbud. Den overordnede tanke med projektet var at vende udvik-lingen af e-l ring p hovedet og s ledes tilrettel gge e-l ringsservices som en samlet og systematiseret transformeringspakke efter undervisernes behov i forhold til deres aktuelle kurser. Artiklen pr senterer idéen med projektet, det konkrete indhold af transforme-ringspakken, samt erfaringerne fra pilotforl bet i 2009. Erfaringerne og evalue-ringen fra pilotforl bet viser, at e-l ring udbudt som en samlet og systematiseret transformeringspakke kan give b de gode undervisningsresultater og v re res-sourcem ssig effektiv - og s ledes ogs g re det muligt at udvikle e-l ring i for-holdsvis stor m lestok med begr nsede midler

Full-Text

comments powered by Disqus