All Title Author
Keywords Abstract


Water Education ved DTU – en e-l ringplatform i Moodle til individualiseret kompetenceopbygning i samfundets vandsektor

Keywords: master , efteruddannelse , videreuddannelse , e-l ring

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Omstruktureringen af kommunerne i forbindelse med amternes nedl ggelse og privatiseringen af det danske samfunds vand- og spildevandsforsyning har givet store omv ltninger og nye udfordringer for mange personalegrupper. I vandbranchen er der derfor i dag et stort behov for individualiseret kompetenceopbygning inden for hele vandets kredsl b, afstr mmet regnvand, overfladevand, grundvand, vandforsyning, spildevandstransport og -rensning samt vandkvalitet og vandhygiejne. At behovet for efter- og videreuddannelse er stort beror p et sk n baseret p samtaler med fagpersoner i branchen. Desv rre foreligger der ikke konkrete behovsopg relser, og det er ogs uklart, hvor stor betalingsviljen til kompetenceudvikling er hos virksomhederne og kommunerne. Der er i dag det samme behov for et kompetencel ft p universitetsomr det, fordi der er sket en markant internationalisering, hvorved mange udenlandske studerende f lger engelsksprogede masterprogrammer. P Danmarks Tekniske Universitet (DTU) foreg r alle masterkurser p engelsk, og ca. halvdelen af de studerende p DTU Milj 's (Institut for Vand og Milj teknologi) masterkurser er udenlandske g stestuderende. Det er i dag en v sentlig opgave/problem at sikre, at disse studerende har de n dvendige faglige foruds tninger, n r de starter p de planlagte kurser. Ellers s nkes undervisningsniveauet markant, og ressourceforbruget af hj lpel rere ges. S ogs her er der brug for tilbud om individualiseret kompetenceopbygning. Men ogs over for de danske studerende er der behov for markante ndringer i undervisningsmetoderne. Der er en klar tendens til, at mange studerende bruger l reb gerne som referencev rker. En voksende andel af de studerende sidder ikke mere og l ser l reb gerne igennem som i "gamle dage". E-l ring kan v re et middel til at give effektiv l ring til disse mange studerende, der fra barnsben er tilv nnet IT-verdenen. I fremtiden vil der blive mere utraditionelle undervisningsbehov. Nogle st rre virksomheder vil i fremtiden skulle satse mere p salg af integrerede l sninger, f.eks. vand- og spildevandsl sninger for hele byomr der. Dette kr ver, at der er kompetente personer hos bygherrerne til at drive de fremtidige komplekse systemer. Her kan tilbud om uddannelse af bygherrens personale indg som en konkurrenceparameter i virksomhedernes tilbud. Og netop her vil et fleksibelt e-l ringssystem kunne f stor betydning. M ls tningen for udvikling af e-l ringssystemet Water Education ved DTU er at opfylde ovenn vnte undervisningsbehov. Projektet er i en udviklingsfase, hvorfor de praktiske erfaringer om

Full-Text

comments powered by Disqus