All Title Author
Keywords Abstract


Cz sto i warunki wyst powania ci kich hipoglikemii u dzieci i m odzie y z cukrzyc typu I

Keywords: cukrzyca typu I , dzieci , hipoglikemia , ci ka hipoglikemia

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

W grupie 103 pacjentów w wieku 13,6 5,5 lat choruj cych na cukrzyc typu I rednio 5,9 3,1 lat retrospektywnie oceniono cz sto i warunki wyst powania ci kich hipoglikemii ( pi czka i/lub drgawki). W analizowanym, pi cioletnim okresie zanotowano 71 przypadków ci kich niedocukrzeń. Co trzeci pacjent przeby w ci gu minionych 5 lat co najmniej jedn ci k hipoglikemi ; oznacza to, e ka dego roku u oko o 6,4% pacjentów wyst pi a co najmniej jedna ci ka hipoglikemia. U 8,7% pacjentów w tym okresie wyst pi y wi cej ni dwie ci kie hipoglikemie. St enie hemoglobiny glikozylowanej (HbA1c) i dobowa dawka insuliny w grupie z ci kimi hipoglikemiami i w grupie bez ci kich hipoglikemii nie ró ni y si znamiennie. Tylko w jednej trzeciej przypadków zidentyfikowano prawdopodobn przyczyn hipoglikemii. Stwierdzono, e u dzieci i m odzie y z cukrzyc typu I ci kie hipoglikemie wyst puj zazwyczaj bez uchwytnej przyczyny oraz e w tej grupie wiekowej brak jest bezpo redniej zale no ci mi dzy cz sto ci wyst powania ci kich hipoglikemii a poziomem hemoglobiny glikozylowanej (HbA1c).

Full-Text

comments powered by Disqus