All Title Author
Keywords Abstract


IgE-zale na alergia na bia ka mleka krowiego a zaparcia przewlek e u dzieci starszych

Keywords: zaparcia przewlek e , alergia na bia ka mleka krowiego , dzieci

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Wprowadzenie: Wykazano, e zaparcia stolca u niemowl t mog by manifestacj IgE-zale nej alergii na bia ka mleka krowiego Cel pracy: Celem pracy by a ocena udzia u IgE-zale nej alergii na bia ka mleka krowiego w patogenezie zapar przewlek ych u starszych dzieci. Metody: Badaniami obj to 33 dzieci, rednia wieku 8,6 lat, w zakresie 7-17 lat, 14 dziewczynek i 19 ch o-ców, przyj tych do kliniki z powodu przewlek ych zapar stolca. U badanych oznaczono st enie IgE ca kowitej, IgE specyficznej dla bia ek mleka krowiego, przeprowadzono testy skórne z mlekiem krowim, Wyniki: U adnego pacjenta nie stwierdzono IgE specyficznych dla bia ek mleka krowiego, testy skórne z mlekiem krowim by y ujemne u wszystkich badanych dzieci. Wnioski: IgE-zale na alergia na bia ka mleka krowiego nie odgrywa roli w patogenezie przewlek ych zapar stolca u starszych dzieci.

Full-Text

comments powered by Disqus