All Title Author
Keywords Abstract


Cz sto wyst powania nietolerancji laktozy u dzieci z IgE-zale n alergi na bia ka mleka krowiego

Keywords: nietolerancja laktozy , IgE-zale na alergia na bia ka mleka krowiego

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Spadek aktywno ci dwusacharydaz w wyniku uszkadzaj cego dzia ania alergenu pokarmowego na b on luzow jelita cienkiego jest opisywany w literaturze, ale brak danych dotycz cych cz sto ci jego wyst powania. Celem pracy jest okre lenie cz sto ci wyst powania nietolerancji laktozy u dzieci z IgE-zale n alergi na bia ka mleka krowiego. Badaniem obj to 50 dzieci w wieku od pi ciu miesi cy do 11. r. . ( redni wiek: 3,4 r.) z rozpoznan alergi na bia ka mleka krowiego. Nietolerancj laktozy wykazano u 40% badanych. Wyst powa a ona równie cz sto u dzieci z niedoborem, jak i z prawid ow mas cia a, ale cz ciej w grupie dzieci starszych (powy ej trzeciego r. .). Ze wzgl du na wykazan w naszych badaniach do du cz sto wyst powania nietolerancji laktozy wydaje si celowe wykonywanie badań diagnostycznych w tym kierunku u dzieci z alergi na bia ka mleka krowiego.

Full-Text

comments powered by Disqus