All Title Author
Keywords Abstract


Rola alergii na bia ka mleka krowiego w etiopatogenezie przewlek ych bólów brzucha u dzieci

Keywords: przewlek e bóle brzucha , alergia na bia ka mleka krowiego , dzieci , podwójnie lepa próba kontrolowana placebo

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Wprowadzenie: W ostatnich latach pojawi y si doniesienia i alergia pokarmowa mo e by jednym z czynników wywo uj cych nawracaj ce bóle brzucha u dzieci. Cel: Celem pracy by a ocena udzia u alergii na bia ka mleka krowiego w patogenezie nawracaj cych bólów brzucha u dzieci powy ej 7 r. . Metody: Badaniami obj to 87 dzieci, rednia wieku 11,9 lat, od 7 do 18 lat, przyj tych do kliniki z powodu nawracaj cych bólów brzucha. U badanych oznaczono st enie IgE ca kowitej, IgE specyficznej dla bia ek mleka krowiego, przeprowadzono testy skórne z mlekiem krowim, a nast pnie wykonano prowokacj pokarmow z zastosowaniem podwójnie lepej próby kontrolowanej placebo. Wyniki: IgE ca kowite by o podwy szone u 17 (19,5%) badanych. U adnego pacjenta nie stwierdzono IgE specyficznych dla bia ek mleka krowiego, testy skórne z mlekiem krowim by y ujemne u wszystkich badanych dzieci. Prowokacja pokarmowa mlekiem wypad a dodatnio u 8 dzieci. Wnioski: IgE-niezale na alergia na bia ka mleka krowiego mo e by przyczyn nawracaj cych bólów brzucha u dzieci starszych.

Full-Text

comments powered by Disqus