All Title Author
Keywords Abstract


Próba oceny wp ywu diety eliminacyjnej na st enie aminokwasów w osoczu u niemowl t z alergi pokarmow

Keywords: aminokwasy , alergia pokarmowa , dieta bezmleczna , niemowl ta

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

W pracy przedstawiono st enia aminokwasów w osoczu krwi u niemowl t z IgE zale n alergi na bia ka mleka krowiego przed i po leczeniu diet eliminacyjn . Zaobserwowano wzrost st enia tyrozyny i izoleu-cyny u 19,2%, a obni enie glutaminy, histydyny i alaniny u oko o 25% oraz glicyny i tyrozyny u oko o 1/5 badanych dzieci. Wydaje si , e stwierdzane ró nice mog bya zwi zane z ró nym sk adem aminokwasowym stosowanych mieszanek.

Full-Text

comments powered by Disqus