All Title Author
Keywords Abstract


Wyst powanie zespo u policystycznych jajników w cukrzycy typu 1

Keywords: zespó policystycznych jajników , cukrzyca typu 1 , insulinooporno , hiperandrogenizm

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Zespó policystycznych jajników (PCOS) wyst puje u 4-7% kobiet w wieku rozrodczym. Kluczow rol w patogenezie PCOS przypisuje si insulinooporno ci/ hiperinsulinemii. Dane z pi miennictwa wskazuj , i zespó ten wyst puje tak e cz ciej u kobiet z cukrzyc typu 1. W niniejszej pracy przedstawiono mechanizmy, które mog by zwi zane z wyst powaniem PCOS w cukrzycy typu 1.

Full-Text

comments powered by Disqus