All Title Author
Keywords Abstract


Spo ycie wapnia u dzieci z nadwra liwo ci na bia ka mleka krowiego leczonych diet eliminacyjn

Keywords: spo ycie wapnia , nadwra liwo na bia ka mleka krowiego , dieta eliminacyjna (bezmleczna) , dzieci

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Wprowadzenie: Wyeliminowanie mleka i jego przetworów z diety dziecka wymaga starannego dobrania takich produktów spo ywczych, które zapewni odpowiedni poda wszystkich sk adników od ywczych, w szczególno ci wapnia. Cel pracy: Ocena spo ycia wapnia u dzieci z nadwra liwo ci na bia ka mleka krowiego leczonych diet eliminacyjn . Materia i metodyka: Badaniami obj to 40 dzieci z nadwra liwo ci pokarmow na bia ka mleka krowiego w wieku od 1 do 24 miesi ca ycia, leczonych diet eliminacyjn . Wielko dziennego spo ycia wapnia okre lono na podstawie ankiety dotycz cej cz sto ci i ilo ci spo ywanych produktów ywno ciowych w ci gu dnia. Dla ka dego dziecka obliczono ilo spo ywanego wapnia na dzień i porównano z norm zapotrzebowania na ten pierwiastek dla wieku, a tak e ze spo yciem wapnia w grupie porównawczej. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki: Wykazano ró nic w spo yciu wapnia w grupie dzieci na diecie eliminacyjnej a zalecanymi normami spo ycia wapnia. W grupie badanej a 72,5% dzieci nie mia o zapewnionej odpowiedniej ilo ci wapnia w diecie. Stwierdzono istotn statystycznie ró nic mi dzy redni warto ci spo ycia wapnia w grupie dzieci na diecie bezmlecznej a redni warto ci w grupie dzieci na diecie zwyk ej w wieku poniemowl cym od 13 do 24 miesi ca ycia. Jest to zwi zane ze zmniejszeniem w diecie udzia u preparatów mlekozast pczych na rzecz diety mi sno-zbo owo-jarzynowej, która charakteryzuje si ma zawarto ci wapnia z jednoczesn du ilo ci fosforanów. Wnioski: Eliminacyjna dieta bezmleczna nie zapewnia odpowiedniej ilo ci wapnia, szczególnie u dzieci w wieku poniemowl cym, dlatego nale y u tych dzieci zastosowa suplementacj preparatami wapniowymi.

Full-Text

comments powered by Disqus