All Title Author
Keywords Abstract


Wspó wyst powanie choroby Hirschsprunga i mukowiscydozy u niemowl cia z niedro no ci jelit

Keywords: choroba Hirschsprunga , mukowiscydoza , dzieci

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Ró nicowanie niedro no ci jelit u niemowl t wymaga uwzgl dnienia wrodzonych zaburzeń z wykluczeniem choroby Hirschsprunga (HSCR), mukowiscydozy (CF) i nieprawid owo ci anatomicznych. Na podstawie omówionego przypadku przedstawiono trudno ci diagnostyczne niedro no ci przewodu pokarmowego u niemowl t. W pi miennictwie nie znaleziono adnego przypadku wspó wyst powania HSCR i CF.

Full-Text

comments powered by Disqus