All Title Author
Keywords Abstract


Próba analizy obrazu klinicznego zaka enia TTV u niemowl t i ma ych dzieci

Keywords: TTV , niemowl ta , ma e dzieci , obraz kliniczny

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Wprowadzenie: Cz sto zaka enia wirusem TT (Torque teno virus - TTV) jest znaczna, dlatego prowadzone s badania nad jego pato-genno ci . Analizowana jest rola zaka enia w chorobach w troby, ale tak e w chorobach przewodu pokarmowego, uk adu oddechowego, krwiotwórczego czy moczowego. Cel pracy: Ocena obrazu klinicznego zaka enia TTV u niemowl t i ma ych dzieci. Materia i metodyka: Do badania w czono 55 pacjentów, w wieku od 1 do 36 miesi cy. Dzieci by y hospitalizowane z ró nych przyczyn. W trakcie hospitalizacji u 27 dzieci (49%) stwierdzono zaka enie TTV metod PCR z u yciem dwóch zestawów primerów. Porównywano wyniki badania klinicznego i badań dodatkowych pomi dzy dzie mi zaka onymi i niezaka onymi TTV. Wyniki: Nie stwierdzono zale no ci cz sto ci zaka eń od aktualnego rozpoznania. Porównywalne w obu grupach by y wyniki morfologii krwi, z wyj tkiem monocytozy, która cz ciej wyst powa a u dzieci niezaka onych TTV. rednia warto aminotransferazy alaninowej (alanin aminotranspherase - AIAT) i aminotransferazy asparaginianowej (asparaginian aminotranspherase - AspAT) dzieci niezaka onych by a wi ksza, dla AspAT ró nica by a statystycznie istotna (p=0,04). Wnioski: Nie stwierdzono zwi zku zaka enia TTV z ostrymi schorzeniami uk adu oddechowego oraz przewodu pokarmowego u niemowl t i ma ych dzieci. Nie wykazano tak e negatywnego wp ywu zaka enia TTV na wyniki podstawowych badań laboratoryjnych w tej grupie pacjentów.

Full-Text

comments powered by Disqus