All Title Author
Keywords Abstract


Wp yw probiotycznych szczepów Lactobacillus casei i paracasei na przebieg kliniczny wyprysku atopowego u dzieci z alergi pokarmow na bia ka mleka krowiego

Keywords: alergia , wyprysk atopowy , Lactobacillus , probiotyki

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Wst p: Probiotyki, tj. ywe bakterie niepatogenne, wykazuj korzystny wp yw na zdrowie gospodarza. Bakterie probiotyczne mog wspomaga leczenie chorób alergicznych oraz wp ywa na rozwój procesu alergicznego u osób z predyspozycj genetyczn . Cel pracy: Ocena wp ywu nowych szczepów probiotycznych z gatunku Lactobacillus casei i paracasei na przebieg kliniczny wyprysku atopowego (WA) u dzieci z alergi pokarmow na bia ka mleka krowiego. Materia i metodyka: Badaniem przeprowadzonym w sposób randomizowany, podwójnie za lepiony, cznie z grup kontroln obj -to 60 dzieci z WA w wieku do 24 miesi ca ycia. Dzieciom podawano doustnie mieszanin 3 szczepów: Lactobacillus casei LOCK 0900, Lactobacillus casei LOCK 0908 i Lactobacillus paracasei LOCK 0919 przez okres 3 miesi cy w dawce dziennej 109 komórek. Grupa kontrolna otrzyma a no nik bakterii, tj. hydrolizat kazeiny. Stan kliniczny dzieci oceniono w skali SCORAD (ang. Scoring Atopic Dermatitis) przed rozpocz ciem kuracji, po zakończeniu oraz po 5-ciu miesi cach obserwacji. Wyniki: Tylko u dzieci z WA IgE-zale nym podanie probiotyków wp ywa o na znamienn statystycznie popraw przebiegu choroby. Poprawa stanu klinicznego po 3 miesi cach leczenia by a obserwowana u 93% dzieci przyjmuj cych probiotyki, podczas gdy w grupie kontrolnej u 54% (p=0,0329). Po dalszych 5 miesi cach obserwacji odsetek dzieci wykazuj cych popraw w grupie kontrolnej zwi k-szy si do 85%, natomiast w grupie badanej wynosi 93% (p=0,079). Wnioski: Nasze badania pokazuj , e szczepy Lactobacullus casei i paracasei poprawiaj stan kliniczny pacjentów z WA, ale tylko u dzieci z alergi IgE-zale n .

Full-Text

comments powered by Disqus