All Title Author
Keywords Abstract


Ci ka posta alergii na bia ka mleka krowiego - przypadek kliniczny

Keywords: allergy , cow milk , children , alergia , mleko krowie , dzieci

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Alergia na bia ka mleka krowiego dotyczy nawet 5% niemowl t i jest jednym z g ównych problemów dla rodziców i pediatrów. Dost pne krajowe i mi dzynarodowe wytyczne definiuj zasady jej rozpoznania i leczenia. Zdarzaj si jednak dzieci, które wymagaj zindywidualizowanego podej cia. Jeden z takich przypadków zaprezentowano poni ej.

Full-Text

comments powered by Disqus