All Title Author
Keywords Abstract

GRANT journal  2012 

Filmová biografie o hudebních osobnostech a její vyu ití jako prost edku popularizace ve vyuce dějin hudby

Keywords: Hudební film , filmová biografie o hudebních osobnostech , popularizace , dějiny hudby , metodická doporu ení

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Studie je zamě ena na problematiku díl ího sub ánru hudebního filmu, na filmovou biografii o hudebních osobnostech, a také na jeho vyu ití jako prost edku popularizace ve vyuce dějin hudby. Autorka nejprve v první kapitole definuje ánr hudebního filmu a klasifikuje jej podle kritéria potenciálního eduka ního vyu ití. Tyto dále typologicky vymezuje do t í skupiny na filmové biografie o hudebních osobnostech s dokumentaristickym záměrem, hudební filmy o áste ně i zcela fiktivních hudebních osobnostech a hudební filmy o oby ejnych lidech“. V druhé kapitole se věnuje problematice popularizace jako nevyhnutelného prost edku sou asné vyuky dějin hudby. T etí kapitola je zamě ena na konkrétní metodická doporu ení – post ehy k vyu ití filmové biografie o hudebních osobnostech jako prost edku popularizace vyuky dějin hudby.

Full-Text

comments powered by Disqus