All Title Author
Keywords Abstract


Mida inimene t eliselt vajab? Tüpoloogiline m ratlus

Keywords: inimloomus , inimtegevus , inimese vajadused , vajaduste rahuldamine , eluviis , normaalsed elutingimused , humanoloogilised normtasemeseadused

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Inimvajadus seletatavana on empiirilis-teoreetiline m iste, mille kaudu on s nastatavad mitmed humanoloogilised normtasemeseadused. Vajadus seletajana on teatavate otsuste igustaja. Artiklis visandatakse vajaduse teoreetiline mudel, mis kirjeldaks kindlat hulka praktiliselt paratamatuid inimelu fenomene, mida nimetatakse vajadusteks, seletaks vajaduste ilmnemist ja igustaks vajaduste rahuldamisele ehk kahju v ltimisele suunatud tegevust. Mudeli tarvilikud tingimused on vajaduse subjekt - inimisik v i inimgrupp; vajaduse objekt ehk otstarve, mis rahuldab vajaduse ja k rvaldab vajaduspinge; potentsiaalne kahju, mis v ltimatult sünnib vajadushüve puudusest; vajaduse v ltimatuse tingimused - kindlad s ltuvusseosed inimkeha ja inimvaimu ning materiaalse ja kultuurilise elukeskkonna vahel; vajaduse pingetegur - s ltuvusseostest tulenev sund tegutseda vajaduse rahuldamise sihil. Inimvajadused on liigitatavad kahte kategooriasse ja mitmesse tüüpi. Vahetud vajadused on organismi füsioloogilised ja psüühilised vajadused ning organismi ja isiksuse keskkonna- ja elutingimusvajadused. Vahendlikud ehk funktsionaalsed olukorrakohased vajadused on tarbed vahendite j rele, v ltimaks v i v hendamaks t sist sattumuslikku kahju (nt kirurgia, ravimid); tarbed vahendite j rele, rahuldamaks vahetuid vajadusi (nt toiduainete t stus); tarbed vahetuid vajadusi rahuldava koost ja ressursiallikate j rele; l puks tarbed innovaatiliste vahendite j rele, millega tagada normtasemele vastavat eluviisi (nt elatusraha, osasaamist kultuurip randist). Sellisena v ljendab vajadus teatavat elut htsat tingimust, mille kestev puudus tekitab v ltimatult inimisikule t sist kahju ja mille potentsiaalne v i lühiajaline puudus avaldab inimesele praktiliselt paratamatut motiveerivat survet. Mis tahes vajaduse rahuldamise t eliseks aluseks on isiksuse t sise kahjustumise v ltimine.

Full-Text

comments powered by Disqus