All Title Author
Keywords Abstract


Iz znanosti in stroke prilagoditev zemlji kokatstrskega prikaza pri izdelavi geodetskega na rta ; Land cadastral representation adjustment when making land survey plan

Keywords: land survey plan , coordinate system , land cadastre representation , real estate recording , geodetski na rt , koordinatni sistem , zemlji kokatastrski prikaz , evidentiranje nepremi nin

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Geodetske na rte izdelujemo v dr avnem koordinatnem sistemu. Ker je zemlji kokatastrski prikaz za ve ino dr ave izdelan iz katastrskih na rtov grafi ne izmere, je treba pri izdelovanju geodetskega na rta s to vsebino izrez zemlji kokatastrskega prikaza prilagoditi, da je zemlji kokatastrska vsebina v dr avnem koordinatnem sistemu. Podlaga za prilagoditev so katastrski na rti, zbirka listin, zemlji kokatastrske to ke, izmera mejnih to k, ortofoto, kontrola podatkov in ustrezen model transformacije. V kakovostno izdelanem geodetskem na rtu z zemlji kokatastrskim prikazom je prikaz usklajen s topografsko vsebino, zadnjimi vpisanimi podatki zemlji kega katastra in podatki iz zbirke listin. Po sedanjih pravilih stroke je vsaka prilagoditev izreza zemlji kokatastrskega prikaza enkratni neponovljiv izdelek, saj se informacije o podlagi za prilagoditev praviloma ne hranijo. Obstaja velika verjetnost, da neodvisno izdelana geodetska na rta istega obmo ja nimata skladnega zemlji kokatastrskega prikaza. Izreze zemlji kokatastrskega prikaza, ki so bili prilagojeni pri izdelavi geodetskih na rtov, bi bilo smiselno uporabiti kot enega od virov za polo ajno izbolj anje zemlji kokatastrskega prikaza ; Surveying plans are made in the national coordinate system. Land cadastral representation is based on cadastral plans of graphical measurements for the most of the country. Therefore, when a land survey plan with the land cadastre content is made, it is necessary to adjust the cutting area of the surveying plan to the national coordinate system in order to archive optimal adjustment of the land cadastral content inside national coordinate system. The foundation for the adjustment are cadastral plans, a collection of documents, land cadastre points, boundary points of measurement, orthophotos, data controls and the corresponding model of transformation. A high quality constructed land survey plan with land cadastral content is also harmonized with the topographical contents. Furthermore, the land survey plan contains the most recent recorded data of the land cadastre and data from the document collection. Applicable professional standards in the surveying branch require that every adjustment of the cutting area in the surveying plan be unique, because storing the information that serves as the basis for adjustments is not typically done. There is a strong likelihood that two land survey plans of the same area do not have a coherent land cadastre representation.

Full-Text

comments powered by Disqus