All Title Author
Keywords Abstract


Team building from a psychodynamic perspective

DOI: 10.4102/sajip.v26i1.694

Keywords: Team building , Psychodynamic perspective

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

The aim of this research is to measure the impact of a psychodynamic, Tavistock stance, team building event. Its task is to provide opportunities for learning about team behaviour and dynamics. Consultants offer interpretations in the form of working hypotheses about what is happening in the here-and-now. This refers to the basic assumptions (dependency, fight/flight, pairing) and its relevant dynamic concepts. Post measured, qualitative research findings, indicate an increase in knowledge about the teams unconscious behaviour, a realisation of own identity, boundaries, potential and a strong sense of empowerment to act collectively in problem solving. Opsomming Die doel van die navorsing is om die impak van'n psigodinamiese, Tavistock beskouing, spanbou gebeurtems, te meet. Die taak is om leergeleenthede beskikbaar te stel oor eie spangedrag en -dinamika. Konsultantc bicd interpretasies aan in die vorm van werkshipoteses oor die gebeure in die hier-en-nou. Dit verwys na die basiese aannames (afhanklikheid, veg/vlug, afparing) en die relevante dinamiese konsepte. Post-gemete, kwalitatiewe navorsingsresultate, dui op n toename in kennis oor die span se onbewuste gedrag, n beset van eie identiteit, grense, potensiaal en 'n sterk sin van bemagtiging om op 'n kollektiewe wyse op te tree in probleemoplossing.

Full-Text

comments powered by Disqus