All Title Author
Keywords Abstract


TRACKING DISTORTIONS IN HOLISTIC MAINTENANCE MEASURES: A FRAMEWORK

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

ENGLISH ABSTRACT: Research on maintenance performance is seemingly well advanced in many domains. Traditional measures such as productivity, efficiency and effectiveness have many limitations that make them less applicable in today’s complex industrial environments; they do not provide a balanced viewpoint of maintenance system performance when treated in isolation. This paper presents a current challenge in the field of maintenance performance measurement (MPM) namely the problems associated with holistic measures using the nominal group technique (NGT). It outlines a measurement scheme that aids the evaluation of the maintenance function and proposes a template for developing a maintenance performance index given a set of measures. The template helps in minimising the shortcomings usually brought about by implicit redundancies and overemphasis of the component measures. AFRIKAANSE OPSOMMING: Daar is getuienis dat navorsing oor die effektiwiteit van instandhouding vooruitgaan. Bekende maatstawe soos produktiwiteit, rendement en effektiwiteit skiet tekort vir hedendaagse komplekse industri le omgewings omdat hulle in isolasie nie 'n gebalanseerde beeld van instandhoudingsvertoning gee nie. Hierdie navorsing behandel die meting van instandhoudingsvertoning op 'n holistiese wyse deur gebruik te maak van die nominale groeptegniek. Dit beskryf 'n meetstelsel vir die bepaling van 'n indeks vir instandhoudingsvertoning. Tekortkominge wat voortspruit as gevolg van implisiete oortolligheid en oorbeklemtoning van komponentwaardes word geminimiseer by wyse van vereenvoudiging.

Full-Text

comments powered by Disqus