All Title Author
Keywords Abstract


MAINTENANCE PERFORMANCE IN THE SOUTH AFRICAN INDUSTRY

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

ENGLISH ABSTRACT: This paper presents the results of a survey conducted on the performance of local maintenance practices. The client base of a leading asset management consultancy was used as the basis for the survey. The sample included a diversity of enterprises across the local industry. Maintenance-related data for 2004 was statistically analyzed; it is presented here in three categories relating to maintenance performance: planning and resource usage, maintenance tactics and time distribution, and performance monitoring and reporting. The aim of the results is to serve as performance benchmarks for the local industry, which will aid in setting targets and identifying initiatives for improvement. AFRIKAANSE OPSOMMING: Die resultate word getoon van ‘n opname wat gedoen is oor die prestasie van plaaslike instandhoudingspraktyke. Die kli ntebasis van ‘n toonaangewende raadgewende batebestuurfirma is gebruik as basis vir die opname. Die steekproef sluit ‘n verskeidenheid van ondernemings, verteenwoordigend van die plaaslike industrie, in. Instandhoudingsdata vir 2004 is statisties geanaliseer en word aangebied in drie kategorie met betrekking tot instandhoudingsprestasie: beplanning en gebruik van hulpbronne, instandhoudingstaktiek en tydsverdeling, en prestasiemonitering en rapportering. Die doelwit is om ‘n verwysingspunt vir die plaaslike industrie te stel, vanwaar teikens bepaal en verbeteringsinisiatiewe ge dentifiseer kan word.

Full-Text

comments powered by Disqus